top of page

Algemene voorwaarden

Door deze voorwaarden te aanvaarden stemt u er uitdrukkelijk mee in gebonden te
zijn aan en zich te houden aan deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met
de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang verkrijgen tot of
gebruik maken van de diensten, en dient u onmiddellijk elk gebruik van de diensten
stop te zetten.


Deze voorwaarden worden gesteld door de besloten vennootschap Make it
Mine om de diensten beschikbaar te stellen aan Gebruikers.

1. Definities

1.1. App: de (web)applicatie van Make it Mine, die toegankelijk is via
de Apple App Store en Google Play Store.
1.2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die de diensten van Make it Mine gebruikt
of wenst te gebruiken door akkoord te gaan met deze voorwaarden.
1.3. Make it Mine: de uitgever van deze algemene voorwaarden die de diensten
beschikbaar stelt voor de Gebruikers.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Make it Mine en de Gebruiker die,
bij aanvaarding van deze voorwaarden, van op afstand tot stand komt om
toegang te verlenen tot de Diensten.
1.5. Diensten: Gratis dienstverlening van Make it Mine die, uitsluitend in
overeenstemming met deze algemene voorwaarden, beschikbaar gesteld wordt
in de App, zoals het toegang krijgen tot Inhoud via Apparaten, met betrekking
tot onder andere het personaliseren van recepten via het Voedingsprofiel.
1.6. Voedingsprofiel: Voedingsprofiel met informatie over welke
voedingsmiddelen de Gebruiker niet in gepersonaliseerde Inhoud wenst te
hebben, gegenereerd op basis van informatie die de Gebruiker op vrijwillige
basis aanlevert.
1.7. Apparaat: elektronische apparaten zoals smartphone, laptop of tablet waarop
de Gebruiker toegang heeft tot de Diensten.
1.8. Inhoud: alle digitale informatie die aan de gebruiker beschikbaar wordt
gesteld op de App, zoals tekst en afbeeldingen.

2. Gebruik van de Diensten

2.1. De inhoud van de Inhoud en de Diensten, met inbegrip van maar niet
beperkt tot tekst, video, foto's, illustraties, grafieken en ander beeldmateriaal, is
uitsluitend voor gemaksdoeleinden en vormt geen professioneel medisch- of
voedingsadvies, diagnose, behandeling of aanbevelingen van welke aard dan

ook door Make it Mine. U dient altijd advies in te winnen bij uw gekwalificeerde
zorgverleners als u vragen of zorgen heeft over uw individuele behoeften en
eventuele medische aandoeningen.
2.2. De Diensten kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande
kennisgeving aan u en wij kunnen (permanent of tijdelijk) stoppen met het
aanbieden van de Diensten (of functies binnen de Diensten) aan u of aan
gebruikers in het algemeen, zonder u van tevoren op de hoogte kunnen stellen.

2.3. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent Make it
Mine u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor één gebruiker om
één (1) exemplaar van de Applicatie te downloaden en te installeren op uw
mobiele apparaat, tablet en/of computer, en om toegang te krijgen tot en
gebruik te maken van de Diensten, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik.
U mag niet: (i) een Applicatie voor enig doel kopiëren, wijzigen of distribueren;
(ii) de Diensten overdragen, in sublicentie geven, leasen, uitlenen, verhuren of

anderszins distribueren aan derden; (iii) de Diensten decompileren, reverse-
engineeren, demonteren of er afgeleide werken van maken; (iv) de functionaliteit

van de Diensten op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan meerdere gebruikers;
of (v) de Diensten gebruiken op een onwettige wijze, voor een onwettig doel, of
op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden.
2.4. Om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten, deze te gebruiken of te
ontvangen, kunt u zich registreren en een account aanmaken en een Gebruiker
worden door u te registreren via onze App. Door een account aan te maken,
verklaart u dat u de wettelijke leeftijd van minimaal achttien (18) jaar hebt om
een bindend contract te vormen en dat u geen persoon bent die volgens de
wetgeving van België of een ander toepasselijk rechtsgebied geen diensten mag
ontvangen. Wanneer u een account aanmaakt, dient u een gebruikersnaam en
wachtwoord in te stellen. Wij behouden ons het recht voor om uw account op te
schorten of te beëindigen als u deze Voorwaarden schendt.
2.5. Als onderdeel van het verstrekken van de Diensten, kan het nodig zijn dat wij
u bepaalde mededelingen verstrekken, zoals dienstaankondigingen en
administratieve berichten. Deze mededelingen worden beschouwd als
onderdeel van de Diensten en uw Account, waarvoor u zich mogelijk niet kunt
afmelden.

2.6. Als Make it Mine functies aanbiedt zoals het personaliseren van een recept
door alternatieve ingrediënten voor te stellen, zijn deze bedoeld om u van dienst
te zijn, maar u bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten. Ook kan het zijn dat
bepaalde ingrediënten niet herkend worden in het originele recept. Controleer
dus altijd alle ingrediënten van producten die u gebruikt voordat u erop
vertrouwt. Kookresultaten kunnen variëren afhankelijk van welke ingrediënten u
gebruikt en van uw eigen kookvaardigheden. Zoals bij elk recept kan het nodig
zijn uw kookmethode of kooktijden aan te passen. Controleer altijd of uw eten

gaar is voordat u het consumeert. Het consumeren van ondergekookt vlees,
gevogelte, zeevruchten, schaaldieren of eieren kan leiden tot ziekte.
2.7. Alle functies van de Services kunnen op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.

3. Beëindiging van de overeenkomst

3.1. U kunt uw account te allen tijde beëindigen door ons een kennisgeving van
beëindiging te sturen. Indien u een van deze Voorwaarden schendt, heeft Make
it Mine het recht om uw toegang tot of gebruik van de Diensten op te schorten,
uit te schakelen of te beëindigen, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving aan u. Make it Mine zal niet aansprakelijk zijn jegens
u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang of gebruik van de
Diensten. Een opschorting of beëindiging zal geen invloed hebben op uw
verplichtingen jegens Make it Mine onder deze Voorwaarden (inclusief, zonder
beperking, eigendom, vertrouwelijkheid, schadeloosstelling en beperking van
aansprakelijkheid), die door hun betekenis en context bedoeld zijn om een
dergelijke opschorting of beëindiging te overleven.

4. Verwerking van persoonlijke gegevens

4.1. De door de consument verstrekte informatie is noodzakelijk voor de
functionaliteit van de Diensten. De persoonlijke gegevens van de consument
worden alleen verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid,
dat kan worden geraadpleegd op de login pagina van de App.

5. Vrijwaring van garanties

5.1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Diensten en Inhoud aan u ter
beschikking worden gesteld zoals ze zijn. Zonder het voorgaande te beperken,
ONTKENT MAKE IT MINE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE
KANT, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE
DIENSTEN EN TOEPASSING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT,
DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, RUSTIG GENOT OF NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE
VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN OF HET GEBRUIK VAN HANDEL.
Uw gebruik van de Diensten is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Make
it Mine is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uw computer, mobiele
apparaat of tabletcomputer, toestel, verlies van gegevens of andere schade die
voortvloeit uit uw gebruik van de Diensten. Make it Mine geeft geen garantie dat
de Diensten aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos
beschikbaar zullen zijn.

5.2. Make it Mine geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de
nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of
betrouwbaarheid van enige Inhoud die via de Diensten wordt verstrekt of enige
informatie, goederen of diensten die via de Diensten worden gepromoot of
weergegeven.
5.3. U, en niet Make it Mine, bent als enige verantwoordelijk voor het correct en
veilig wassen, bereiden, bewaren en koken van de recepten. Wij zijn geen
medische professionals en wij verklaren of garanderen niet dat de Diensten
geschikt zijn om enige medische aandoening te genezen of te behandelen.
Voordat u met een dieet begint, dient u een arts of diëtist te raadplegen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE
WETGEVING, MAKE IT MINE EN HAAR FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS,
AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF
BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT,
VERLIES VAN WINST, GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL, ENIGE SCHADE
VOOR PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF EMOTIONEEL LEED ALS
GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, OF ANDERE
IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN (I) UW TOEGANG TOT OF HET
GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF
HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; (II) ENIG GEDRAG OF ENIGE INHOUD VAN
DERDEN OP DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LASTERLIJK,
BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN
(III) ALLE INHOUD VERKREGEN VAN DE DIENSTEN; (IV) ALLE COMMUNICATIE,
INTERACTIES OF VERGADERINGEN MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE
DIENSTEN OF ANDERE PERSONEN MET WIE U COMMUNICEERT OF
INTERAGEERT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN (V)
ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES
OF INHOUD, AL DAN NIET OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT,
ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE
WETTELIJKE THEORIE, AL DAN NIET MAKE IT MINE IS GEÏNFORMEERD OVER
DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN REMEDIE
HIERIN UITEENGEZET WORDT BEVONDEN TE HEBBEN GEFAALD VAN ZIJN
ESSENTIËLE DOEL.
6.2. U gaat ermee akkoord Make it Mine, haar functionarissen, eigenaars,
werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van
en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten,
inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die

voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot of
gebruik van de Diensten of uw schending van deze Voorwaarden.

7. Eigendom

7.1. De Diensten zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere
wetten van België en andere landen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze
Voorwaarden, is Make it Mine exclusief eigenaar van alle rechten, aanspraken en
belangen in en op de Diensten, inclusief alle bijbehorende intellectuele
eigendomsrechten. U zult geen auteursrecht-, handelsmerk-, dienstmerk- of
andere eigendomsrechtmededelingen die zijn opgenomen in of bij de Diensten
verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken. U erkent en stemt ermee in dat alle
feedback, opmerkingen of suggesties die u verstrekt met betrekking tot Make it
Mine of de Diensten het enige en exclusieve eigendom zijn van Make it Mine en
u draagt hierbij onherroepelijk al uw rechten, aanspraken en belangen in en op
alle feedback over aan Make it Mine.

8. Toepasselijk recht

8.1. Alle overeenkomsten tussen de consument en het bedrijf worden uitsluitend
beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot of
voortvloeiend uit aanbiedingen van het bedrijf of overeenkomsten met het
bedrijf worden voorgelegd bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, tenzij
een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank aanwijst
als de bevoegde rechtbank.

In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar
wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd
van kracht. Deze voorwaarden en zijn samen met het privacybeleid de volledige en
exclusieve overeenkomst tussen Make it Mine en u met betrekking tot de Diensten,
en deze voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen Make it Mine
en u met betrekking tot de Diensten. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd
herzien en u dient deze herziene voorwaarden te aanvaarden mits u toegang wil
blijven hebben tot de Diensten of deze wil blijven gebruiken.

bottom of page